-

|

Usko ja aivot — vihollisia vai veljeksiä?

Mitä usko on?

Usko vain. Laita silmät kiinni ja usko. Tällaistako kristityt opettavat? Se on autuain, joka uskoo eniten sitä, mitä ei voi todistaa eikä nähdä? Usko on meille jokaiselle sanana tuttu, itse asiassa niin tuttu, että emme pysähdy koskaan sen ääreen miettimään, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tässä kirjoituksessa on tarkoitus käydä läpi sitä, mitä usko oikeasti on.

Sokea usko

Arkielämässä törmäämme usein käsitykseen, jonka mukaan usko on järjestä ja todisteista riippumatonta sokeaa ja itsepäistä luottamista johonkin. Ikään kuin toiveajattelua. Ranskalainen matemaatikko ja filosofi Blaise Pascal on sanonut: ”Sydän aistii Jumalan eikä järki. Sitä on usko. Sydämen eikä järjen aistima Jumala.” Lisäksi hän on sanonut: ”Sydämellä on syynsä joita järki ei tunne”. Hän siis tarkoitti sitä, että järki ja usko eivät kuulu yhteen. Tänäkään päivänä ei ole vierasta ajatella, että Jeesukseen uskominen tarkoittaa sitä, että painetaan silmät tiukasti kiinni, otetaan nenästä tiukasti kiinni ja hypätään johonkin, mistä ei tiedetä mitään. Nämä ajatukset eivät ole uusia, vaan uskon ja järjen vastakkainasetteluun liittyviä ajatuksia on esitetty jo varhain. Uusi asia on se, että ihmiskunta on ottanut tämän kritiikittömästi vastaan ja uskoo siihen. [1]

Uskon ajatellaan siis hyvin usein olevan sokeaa uskomista johonkin, josta ei tiedetä mitään, tai jääräpäistä uskomista sellaiseen, jonka tiedetään olevan mahdotonta tai valetta.

Onko Raamatulla tähän sanottavaa?

Kun tutkimme Raamattua, näyttää siltä, että uskominen on jotakin muuta kuin sokeaa uskoa asioihin, jotka ovat todellisuuden vastaisia. Se on ennemminkin mielenlaatu, joka on halukas vastaanottamaan Jumalan, käyttäytymään Jumalan mielen mukaisesti, sekä luottamus, josta meillä on syy (järjellinen sekä todistettu syy) pitää kiinni. Oxford English Dictionary määritte-lee itse asiassa sanan ”usko” tarkoittamaan luottamusta ja luotettavuutta. Sana ”usko” johde-taan latinankielisestä sanasta fides ja kreikan kielen sanasta pistis. Olennaista näiden sanojen kohdalla on todisteiden merkitys. [2]

Kun ymmärrämme uskon tällä tavoin, kyse ei olekaan enää sokeasta hapuilusta pime-ässä, vaan usko on järjen ja tiedon varaan rakennettua ajattelua ja toimintaa. [3] Jeesuksen tai Paavalin aikana usko Jeesukseen ei ollut Israelissa ihan samanlaista kuin se on meille. Heistä suuri osa oli nähnyt Jeesuksen, joten kysymys ”oliko Jeesus olemassa” ei ollut keskeinen. Ne, jotka olivat nähneet Jeesuksen, koskettaneet häntä tai jutelleet hänen kanssaan, todistivat siitä, mitä olivat kokeneet. Johannes kirjoittaa Raamatussa, että hän kirjoittaa ja todistaa siitä, mitä on kokenut (1. Joh.1:1). Hän oli käsin koskettanut tätä miestä, hän oli nähnyt Jeesuksen. Hänellä oli myös selvä syy, jonka vuoksi hän kirjoitti evankeliuminsa: jotta ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen (Joh. 20:31). Hän todisti siitä. Meidän nykyajan ihmisten usko perustuu mm. näihin todisteisiin.

Jeesus: ”Rakasta aivoillasi”

Jeesukselta kysyttiin aikoinaan, mikä on kaikista käskyistä suurin. Hän vastasi näin: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kai-kesta voimastasi”, (Mark. 12:29-30). Jeesus siis kutsuu koko ihmistä, aivot mukaan lukien, rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa. Ajattelu on ihmiselle jotakin hyvin perustavanlaatuista, eikä ihminen voi olla tekemättä sitä. Tämän vuoksi on kummallista ajatella, että usko olisi jo-takin, johon ei liittyisi ajattelua ja aivojen käyttämistä. [4]

Kun Jeesus oli kuollut ja noussut haudasta, yksi opetuslapsi ei halunnut uskoa, että tämä kaikki oli totta. Tämä opetuslapsi oli Tuomas. Vaikka muut opetuslapset olivat kuvailleet sitä, mitä he olivat nähneet haudalla (enkelit, kivi vieritetty, tyhjä hauta ym.) ja miten Jeesus oli ilmestynyt heille, Tuomas ei uskonut ennen kuin Jeesus ilmestyi kerralla koko joukolle. Tuomas sai nähdä ja koskettaa Jeesuksen haavoja, ja Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe”, (Joh. 20:29).

Tämä jae on ikävä kyllä tulkittu useasti väärin. Kyse ei ollut siitä, että Jeesus olisi ke-hottanut Tuomasta sokeaan uskoon. Ensinnäkin Tuomas oli seurannut Jeesusta kolme vuotta ja oppinut tuntemaan hänet. Jeesus ei ollut vieras juttu. Toiseksi Tuomas oli kuullut todistuk-sia niiden ihmisten suusta, jotka olivat käyneet haudalla ja nähneet Jeesuksen tämän kuole-man jälkeen. Nämä ihmiset, jotka todistivat tästä kaikesta, olivat lisäksi hänen ystäviään, joi-den kanssa hän oli viettänyt aikaa tiiviisti edellisinä vuosina. Hän ei siis ollut vailla todisteita, eikä kyse ollut sokeasta uskosta. Tuomas kuitenkin tahtoi näiden lisäksi lisävarmistusta. Jee-sus nuhteli Tuomasta, ei siksi, ettei hän halunnut uskoa sokeasti, vaan koska hän ei halunnut uskoa todisteista huolimatta.

Todistusaineisto

Jumala ei pyydä meitä uskomaan johonkin, mitä emme voi tietää. Me emme voi enää nähdä Jeesusta fyysisillä silmillämme, mutta näkeminen onkin vain yksi todisteiden laji. On olemassa paljon näkymättömiä asioita, joihin me uskomme eikä näitä asioita juuri kyseenalaisteta: rak-kaus, painovoima, röntgensäteet, ihmismieli, aistikokemukset jne. Uskon voidaan sanoa siis olevan tiedollisesti oikeutettua, mutta se on oikeutettu muulla tavoin kuin näkemisellä. Juma-la on antanut meille todisteita itsestään: maailma ja kaikki mitä siinä on, Jeesus ja Raamattu (esim. evankeliumit ovat silminnäkijätodistuksia). [5]

Lisäksi Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan jumalatietoisuudesta, josta on tehty tut-kimuksia ja josta on kirjoitettu jokunen pino tekstiä. Jumalatietoisuus tarkoittaa sitä, että kos-ka Jumala on luonut jokaisen ihmisen kuvakseen, ihmisellä on luontaista tietoa Jumalasta ja kaikkein keskeisimmistä moraalisista periaatteista. Nämä tiedot ovat osa ihmisen älyllisiä rakenteita, joten ne ovat siellä, vaikka ihminen pyrkisikin pääsemään niistä eroon. Tämä nä-kyy esim. siinä, kun monilla tunnustavilla ateisteillakin on tullut hetkiä, jolloin he ovat koke-neet olevansa maailmassa jotakin tarkoitusta varten, tai että he ovat jonkun suuremman olennon tarkkailun kohteena. Lisäksi se näkyy lasten käsityksissä siitä, että maailma on luotu ja että luonnossa olevat asiat ovat olemassa tiettyjä tarkoituksia varten (tarkoitushakuisuus), sekä käsityksessä, että ihmisen kyvyt ylittävä Jumala on olemassa, vaikka lapsia ei ole kasva-tettu tällaiseen uskoon, vaan he ovat ateistiperheistä. Muitakin mielenkiintoisia perusteita tälle teorialle on, mutta tässä tekstissä niitä ei valitettavasti tilanpuutteen vuoksi voida esittää (ne löytyvät Puolimatkan kirjasta, joka on mainittu lähteissä). [6]

Yksityinen kokemus?

Uskon ei ajatella nykypäivän maailmassa olevan vain järjetöntä sokeaa haparointia tai hyppe-lyä, vaan sen ajatellaan olevan myös se, miten ”itse koen sen sydämessäni”. Nykyaikana painotetaan henkilökohtaisia kokemuksia. ”Tuo on totta sulle, tämä on totta mulle.” ”Koska mä koen näin.” Ja tottakai, myös Uutta testamenttia lukiessamme käy selväksi, että jokainen ihminen on vastuussa omasta elämästään ja valinnoistaan, ja siten uskon henkilökohtaisuus onkin aivan totta. Mutta se, voimmeko me puhua uskosta vain ”sydämen varmuutena”, johon tiede, järki ja tosiasiat eivät liity, on kyseenalaista.

Kokemuksellisuuden korostaminen tuo paljon ongelmia seurakuntaelämään, tästä esimerkkinä mm. raamatuntulkinnalliset ongelmat. Ei ole ollenkaan tavatonta kuulla: ”Mitä tämä raamatunkohta tarkoittaa minulle?” Kun sanomme jotakin tällaista, pohjimmiltamme me annamme tunteidemme sekä ensimmäisten päähämme pälkähtävien ajatusten ohjailla raamatuntulkintaamme.

Syy, miksi raamatuntulkinta on tärkeää näissä kysymyksissä on se, että Raamattu on pohja koko kristinuskolle ja ajattelullemme, jos olemme kristittyjä. Siksi on tärkeää ensin sel-vittää mitä joku raamatunkohta tarkoittaa, ja sitten soveltaa sitä. Mutta sen sijaan että miet-tisimme ”mitä tämä kohta tarkoittaa minulle”, tulisi miettiä ”mitä tämä kohta sanoo”, ja ”miksi kuvittelen, että minun tulkintani olisi oikea”. Liian usein ihmiset vain ohittavat kovan työn, joka joskus täytyy joidenkin vaikeiden raamatunjakeiden kohdalla nähdä, ja sanotaan, että ”minulle tämä kohta tarkoittaa tätä”. Näin syntyvät harhaopit.

Ikävä kyllä monille usko on sekä henkilökohtaisia ja yksityisiä tunteita että sokeaa us-koa. Tässä tapauksessa uskolle ei ole muuta pohjaa kuin henkilökohtaiset kokemukset. Mutta ongelma kristinuskon näkökulmasta on se, että kokemuksellisuus ei ole kristinuskon omai-suutta, vaan muissakin uskonnoissa voidaan kokea asioita. Jumala kyllä antaa henkilökohtai-sia kokemuksia ihmisille, mutta jos usko perustuu ainoastaan niihin, ollaan kuin suossa. Suo ei kannattele, siihen vajotaan.

Monet ylistyslaulut seurakunnissa julistavat mm. ”Kysyt mistä tiedän että hän elää, hän elää sydämessäni”. Toisin sanoen: me emme testaa ja todista uskoamme todeksi järjellä tai vankoilla faktoilla, vaan me turvaudumme kokemuksiimme. J. P. Moreland sanoo hyvin kirjas-saan ”Love your God with all Your Mind”: ”Me laulamme, ‘sydämessäni, Herra, ole ylistetty’, mutta koska viimeksi kuulit laulun, jossa sanottiin: ‘aivoissani ja älyllisessä elämässäni, Herra, ole ylistetty?’”. Älyllinen osa on elämässämme hyvin suuri osa-alue, joten kysymys on aiheel-linen. [7]

IMG_1092

Kuuluisa harha on, että uskolla ja järjellä ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä. Uskon aja-tellaan erityisesti ateistipiireissä olevan sokea hyppy, mutta kun tarkastelemme asiaa pa-remmin, asian laita onkin toinen. Jumala ei pyydä meitä uskomaan asioihin, joita ei voisi mi-tenkään todistaa tai jotka ovat järjettömiä. Usko on luottamista tosiasioihin, ojentautumista näiden tosiasioiden mukaan. Lisäksi on kummallista ajatella, että usko ja aivojenkäyttö eivät kuuluisi yhteen, koska ihmiselle on yhtä luonnollista käyttää aivojaan kuin hengittää. On epäinhimillistä lopettaa ajattelu ja ”vain uskoa”. Jumala ja järki eivät ole vihollisia, vaan Juma-la ja synti ovat vihollisia.

Lisäksi usko ei ole vain henkilökohtainen, sydämen tunne. Usko on myös pään asia ja uskossa ei ole kyse siitä, miltä minusta tuntuu tai mitä asiat minulle tarkoittavat. Uskonelä-män tulisi perustua Raamattuun, jota tulisi tulkita huolellisesti (ei subjektiivisesti, eli ”mitä tämä kohta minulle tarkoittaa”).

Sara Saarela

Viitteet:

[1] Gustavsson 1999, 237.
[2] Lennox 2014, 53; Moreland 2012, 19; Puolimatka 2013, 83.
[3] Moreland 2012, 19.
[4] Gustavsson 1999, 238.
[5] Lennox 2014, 61; Puolimatka 2013, 83-84.
[6] Puolimatka 2013, 29-63, 83. Naturalistisen evoluutioteorian kannattajat selittävät jumala-tietoisuuden olevan evoluution ihmisille tekemä kepponen, joka auttaa eloonjäämisessä. Tätä näkemystä kritisoi mm. Puolimatka (2013, 485-497).
[7] Moreland 2012, 21.

LÄHTEET

Gustavsson, Stefan. 1999. Perusteltu usko. Suom. Teemu Haataja & Pekka Nieminen. Helsinki: Uusi tie.

Lennox, John. C. 2014. Tähtäimessä Jumala. Miksi uusateistit osuvat harhaan? Suom. Jasu Markkanen. Helsinki: Uusi tie.

Moreland, J. P. 2012. Love Your God with All Your Mind. The Role of Reason in the Life of the Soul. Colorado Springs, CO: NavPress.

Puolimatka, Tapio. 2013. Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa. Keuruu: Aikamedia.